GitLab CI: Jira Issue Id ile MR Güncelleme

2 Aralık 2021 • 3 min read

Bir önceki yazımda branch isimlerini ve commit mesajlarını belirli kurallara bağlamıştık. Şimdi bir adım daha ileri gideceğim. MR açıldığında başlığında Jira issue id (örn. ISSUE-0000) varsa, başlığa jira’daki başlığını ve açıklamaya jiradaki açıklamayı çekeceğiz. Eğer başlıkta Jira Issue Id hiç yoksa CI fail olacak.


Bunu yapmak için özetle şu adımları takip edebiliriz.

 1. MR başlığında issue id var mı kontrol et. Yoksa fail döndür. Bunun için regex kullanacağız. $CI_MERGE_REQUEST_TITLE bize MR başlığını verecektir.
 2. Issue Id’yi ayıkla ve Jira API’ından verileri çek. https://jira.<your-hostname>/rest/api/2/issue/ISSUE-0000 jira adresine GET isteği yaptığınızda size JSON olarak Issue detayları dönecektir.
 3. jq ile dönen json verilerinden summary ve description kısmını al ve değişkene ata.
 4. GitLab API kullanarak MR’ın title ve descriptionunu güncelle.

Curl ve jq Kurulumu

API isteklerimiz için curl, JSON ayrıştırmak için ise jqya ihtiyacımız var

apk add --update curl && apk add --update jq && rm -rf /var/cache/apk/*

Issue Id Kontrolü

REGEX_ISSUE_ID="^(ISSUE-[0-9]+)"
ISSUE_ID_IN_MR=$(echo "$CI_MERGE_REQUEST_TITLE" | grep -o -E "$REGEX_ISSUE_ID")
[[ -z "$ISSUE_ID_IN_MR" ]]; then exit 1; fi 

Jira Issue Ayrıştırılması

Curl isteği atarken boşlukların sorun olması nedeni ile DESCRIPTION_JSON ile boşlukları karakter olarak saklıyoruz.

JSON=$(curl -s -u <jira-kullanici-adiniz>:<jira-sifreniz> -X GET -H "Content-Type:application/json" "https://jira.<sunucu-adresiniz>/rest/api/2/issue/$ISSUE_ID_IN_MR")

SUMMARY=$(echo "$JSON" | jq -r ".fields.summary")
DESCRIPTION=$(echo "$JSON" | jq -r ".fields.description")
DESCRIPTION_JSON=$(jq --null-input --compact-output --arg msg "$DESCRIPTION" '$msg')

Merge Request’in Güncellenmesi

Private tokena ihtiyacınız var GitLab dökümantasyonundan nasıl alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

curl -v \
--data "{\"title\": \"${ISSUE_ID_IN_MR} ${SUMMARY}\"\"description\": ${DESCRIPTION_JSON}}" \
--fail \
--header "Content-Type:application/json; charset=utf-8" \
--header "PRIVATE-TOKEN:<private-tokenınız>" \
--output "/dev/null" \
--request PUT \
--show-error \
--silent \
--trace-ascii "/dev/stderr" \
--write-out "HTTP response: %{http_code}\n\n" \
"${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/merge_request$CI_MERGE_REQUEST_IID"

Sonuç

Tüm bunları bir GitLab CI yml dosyasında birleştirdiğimizde şöyle görünecekir.

check_mr:
 image: alpine
 stage: test
 script:
  - apk add --update curl && apk add --update jq && rm -rf /var/cache/apk/*
  - IFS=$"\n"
  - REGEX_ISSUE_ID="^(ISSUE-[0-9]+)"
  - ISSUE_ID_IN_MR=$(echo "$CI_MERGE_REQUEST_TITLE" | grep -o -E "$REGEX_ISSUE_ID")
  - if [[ -z "$ISSUE_ID_IN_MR" ]]; then exit 1; fi 
  - JSON=$(curl -s -u <jira-kullanici-adiniz>:<jira-sifreniz> -X GET -H "Content-Type:application/json" "https://jira.<sunucu-adresiniz>/rest/api/2/issue/$ISSUE_ID_IN_MR")
  - SUMMARY=$(echo "$JSON" | jq -r ".fields.summary")
  - DESCRIPTION=$(echo "$JSON" | jq -r ".fields.description")
  - DESCRIPTION_JSON=$(jq --null-input --compact-output --arg msg "$DESCRIPTION" '$msg')
  - |
   curl -v \
   --data "{\"title\": \"${ISSUE_ID_IN_MR} ${SUMMARY}\", \"description\": ${DESCRIPTION_JSON}}" \
   --fail \
   --header "Content-Type:application/json; charset=utf-8" \
   --header "PRIVATE-TOKEN:<private-tokenınız>" \
   --output "/dev/null" \
   --request PUT \
   --show-error \
   --silent \
   --trace-ascii "/dev/stderr" \
   --write-out "HTTP response: %{http_code}\n\n" \
   "${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/merge_requests/$CI_MERGE_REQUEST_IID"
  only:
   - merge_requests

Oluşturduğunuz bu dosyayı GitLab projenize CI dosyası olarak eklemelisiniz. Bütün bu işlemlerden sonra artık MR başlıklarınız ve açıklamalarınız çok daha düzenli ve anlaşılır olacak.